Schemes

Showing 1-20 of 108 items.
#नेपाली शीर्षकशीर्षक
  
1आल्मुनियमको भाँडा बनाउने उद्योग, प्रथम संशोधन, २०७१ Aluminum vessel industry , the First Amendment , 2071डाउनलोड
2ब्युटी पार्लर beauty Parlorडाउनलोड
3बेतबाँसको फर्निचर betabamsa furnitureडाउनलोड
4साइकलको रिम (बाइसाइकल रिम) Bicycle rim ( bicycle rim )डाउनलोड
5बायोचार (कृषि अंगार) उद्योग Biochar ( Agriculture cinder ) Industryडाउनलोड
6बिस्कुट उद्योग biscuits industryडाउनलोड
7कत्था उद्योग catechu industryडाउनलोड
8टमाटो केच अप Caught up tamatoडाउनलोड
9सिस्नो पाउडर उद्योग Cisno Powder Industryडाउनलोड
10कपी उद्योग copy industryडाउनलोड
11कोर्न फ्लकेस उद्योग Corn phlakesa industryडाउनलोड
12कटन सपिङ्ग व्याग उद्योग Cotton shopping bag industryडाउनलोड
13डेरी उद्योग, प्रथम संशोधन, २०७१ Dairy industry , the First Amendment , 2071डाउनलोड
14एलोभरा (घ्युकुमारी) जुस Elobhara ( ghyukumari ) juiceडाउनलोड
15फलफूल जुश पसल Fruit Juse Shopडाउनलोड
16फलफुल जुस fruit juiceडाउनलोड
17धुप अगरबत्ती incense sticksडाउनलोड
18इन्डक्सन हिटर indaksana heatersडाउनलोड
19क्यानड ज्याकफ्रुट (टिनको बट्टामा बन्द गरेको कटहर) Jyak fruit to Canada ( a tin of canned tangerine )डाउनलोड
20खाडसारी चिनी उद्योग Khadasari sugar industryडाउनलोड

प्रकाशनहरु