Number Of Industry

हालसम्म दर्ता कायम रहेका उद्योगहरुको दर्ता सम्बन्धी विवरण

१ औद्योगिक बर्गीकरणको आधारमा

 

आर्थिक वर्ष
FISCAL YEAR
उत्पादनमुलक
MANUFACTURING
उर्जामुलक
ENERGETIC
कृषी तथा बनजन्य
AGRI. & FORESTRY
खनिज
MINERAL
पर्यटन
TOURISM
सेवा
SERVICE
निर्माण
CONSTRUCTION
कुल संख्या
GRAND TOTAL
2062/063 सम्म 30171 124 2389 36 2975  31111 2625 69431
2072/073 400000              
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

नोट : माइनस (-) देखिएको उद्योग संख्याले त्यस बर्ष दर्ता भएका नयाँ उद्योगको संख्याभन्दा खारेज भएका पुराना उद्योगको संख्या बढी भएको भन्ने जनाउँदछ । 

२ कानुनी स्वरुपको आधारमा

आर्थिक वर्ष 
FISCAL YEAR

घरेलु 

COTTAGE

साना 

SMALL

कुल संख्या 
GRAND TOTAL

प्रा.फ. Pvt.Firm

सा.फ. Part.Firm

प्रा.लि. Pvt.Ltd.

जम्मा TOTAL

प्रा.फ. Pvt.Firm

सा.फ. Part.Firm

प्रा.लि. Pvt.Ltd.

जम्मा TOTAL

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Publications