Showing 1-7 of 7 items.
#नेपाली शीर्षकशीर्षक
  
1वातावरण संरक्षण नियमावली आ‌इ ई ई सम्बन्धिEnvironment Protection Rulesडाउनलोड
2औद्योगिक नीति, २०६७ (नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत मिति २०६७।१।२१)Industrial Policy, 2067 (date of the Nepal government has approved 2067121)डाउनलोड
3प्रकाशनPublicationडाउनलोड
4लघु, घरेलु तथा साना उद्योग कर्जा ब्यबस्थापन निर्देशिका, २०६३ Small , Small and Cottage Industry Directory credit a query , 2063डाउनलोड
5औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ Industrial Business Act , 2049डाउनलोड
6महिला उद्यमशिलता बिकास कोष, २०६९Women Entrepreneurship Development Fund , 2069डाउनलोड
7गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका,२०७०Small enterprise development for poverty alleviation program directory , 2070डाउनलोड

प्रकाशनहरु