Schemes

Showing 1-20 of 108 items.
#Nepali TitleTitle
  
1आल्मुनियमको भाँडा बनाउने उद्योग, प्रथम संशोधन, २०७१ Aluminum vessel industry , the First Amendment , 2071Download
2ब्युटी पार्लर beauty ParlorDownload
3बेतबाँसको फर्निचर betabamsa furnitureDownload
4साइकलको रिम (बाइसाइकल रिम) Bicycle rim ( bicycle rim )Download
5बायोचार (कृषि अंगार) उद्योग Biochar ( Agriculture cinder ) IndustryDownload
6बिस्कुट उद्योग biscuits industryDownload
7कत्था उद्योग catechu industryDownload
8टमाटो केच अप Caught up tamatoDownload
9सिस्नो पाउडर उद्योग Cisno Powder IndustryDownload
10कपी उद्योग copy industryDownload
11कोर्न फ्लकेस उद्योग Corn phlakesa industryDownload
12कटन सपिङ्ग व्याग उद्योग Cotton shopping bag industryDownload
13डेरी उद्योग, प्रथम संशोधन, २०७१ Dairy industry , the First Amendment , 2071Download
14एलोभरा (घ्युकुमारी) जुस Elobhara ( ghyukumari ) juiceDownload
15फलफूल जुश पसल Fruit Juse ShopDownload
16फलफुल जुस fruit juiceDownload
17धुप अगरबत्ती incense sticksDownload
18इन्डक्सन हिटर indaksana heatersDownload
19क्यानड ज्याकफ्रुट (टिनको बट्टामा बन्द गरेको कटहर) Jyak fruit to Canada ( a tin of canned tangerine )Download
20खाडसारी चिनी उद्योग Khadasari sugar industryDownload

Publications