Schemes

Showing 81-100 of 108 items.
#Nepali TitleTitle
  
81पोलिथिन पाईप polythene pipeDownload
82प्लास्टिक फाईल plastic fileDownload
83बनस्पतिबाट निर्मित पेस्टिसाइड उद्योग Plants built Pesticide IndustryDownload
84पेट बोटल उद्योग Pet Bottle IndustryDownload
85पश्मिना उद्योग, प्रथम संशाेधन, २०७१ Pashmina Industry , the first correction, 2071Download
86नुडल्स उद्योग noodles industryDownload
87म्याक्यारोनी उद्योग myakyaroni industryDownload
88मयोनेज उद्योग mayoneja industryDownload
89खाडसारी चिनी उद्योग Khadasari sugar industryDownload
90क्यानड ज्याकफ्रुट (टिनको बट्टामा बन्द गरेको कटहर) Jyak fruit to Canada ( a tin of canned tangerine )Download
91इन्डक्सन हिटर indaksana heatersDownload
92धुप अगरबत्ती incense sticksDownload
93फलफुल जुस fruit juiceDownload
94फलफूल जुश पसल Fruit Juse ShopDownload
95एलोभरा (घ्युकुमारी) जुस Elobhara ( ghyukumari ) juiceDownload
96डेरी उद्योग, प्रथम संशोधन, २०७१ Dairy industry , the First Amendment , 2071Download
97कटन सपिङ्ग व्याग उद्योग Cotton shopping bag industryDownload
98कोर्न फ्लकेस उद्योग Corn phlakesa industryDownload
99कपी उद्योग copy industryDownload
100सिस्नो पाउडर उद्योग Cisno Powder IndustryDownload

Publications