Schemes

Showing 41-60 of 108 items.
#Nepali TitleTitle
  
41पोलिथिन पाईप polythene pipeDownload
42कफी प्रोसेसिङcoffee processingDownload
43हयुम पाईपHome PipeDownload
44बेतबाँसको फर्निचर betabamsa furnitureDownload
45राइस मिलRice millDownload
46धुप अगरबत्ती incense sticksDownload
47भिएसबिके चिम्नी इट्टा उद्योगBhiesabike chimney brick industryDownload
48उड प्राइमरfly primerDownload
49कापी तथा नोटबुक उद्योगCopy and notebook industryDownload
50क्लिनिङ पाउडरclinning powderDownload
51बेकरी उद्योग, प्रथम संशोधन, २०७१Bakery industry , the First Amendment , 2071Download
52अल्लोको कपडाhemp clothDownload
53ह्याचरी उद्योगhatchri industryDownload
54सोयोबिन मस्यौरा उद्योगSoyobina masyaura industryDownload
55सिस्नो पाउडर उद्योग Cisno Powder IndustryDownload
56सिमेन्ट पेन्ट उद्योगCement Paint IndustryDownload
57ससेज उद्योगsausage industryDownload
58रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन उद्योगEnd Rosin Turpentine IndustryDownload
59रि प्रोसेस ग्रानुल उद्योग Process Re granula industryDownload
60मिश्री उद्योगEgyptian industryDownload

Publications