भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने बारेको सूचना

 

मिति २०७२।०१।१२ को विनाशकारी भूकम्प तथा तत्पश्चात आएका पराकम्पनहरुले यस विभाग वा अन्र्तगत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरुमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगहरुको भवन तथा अन्य भौतिक संरचना एवं सम्पत्तिमा कुनै पनि क्षति भएको भए सोको तस्विर सहितको विवरण यस विभागले तोकेको ढाँचामा भरी सम्बन्धित जिल्लाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत यस विभागमा पठाउनु हुन सम्बन्धित सबै सरोकारवाला उद्यमीहरुलाई जानकारीको लागि यो सूूचना प्रकाशित गरिएको छ । क्षति भएको विवरण सम्बन्धी फारम यस विभागको वेवसाईट www.http://dcsi.gov.np/ बाट डाउनलोड गर्न सकिने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ ।

प्रकाशन मिति २०७२-०१-३० 

 

डाउनलोड

२०७२-०१-३०


News & Updates

परिपत्र

2017-03-22


परिपत्र

2017-03-06


व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरुको तेस्रो पक्ष मूल्यांकन कार्यक्षेत्रगत शर्त (कार्यादेश)

2016-11-18


अन्लाईन उध्योग दर्ता सम्बन्धी सफ्टवेर निर्माणका लागि प्राबिधिक र आर्थिक प्रस्तव आव्हान गरिएको सुचना

११ फागुन , २०७२


महिला उद्ममशिलता विकास काेष

११ फागुन , २०७२


भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने बारेको सूचना

२०७२-०१-३०


निजामती पुरस्कार सिफारिश सम्बन्धमा

२०७१-१२-१९


बैदेशिक अध्ययन/तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन सम्बन्धी

२०७१-१२-१९


लिलाम विक्रिको सूचना

२०७१/११/०५


महिला उद्यमशीलता विकास कोषको रकम कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी सूचना

२०७१-०८-२६


आशय पत्र आव्हान गरिएको सूचना

२०७१/०९/०९


प्रकाशनहरु